19 Th2

Vietnam Airlines – Giá đặc biệt đi Đông Nam Á

Vietnam Airlines trân trọng thông báo mức giá đặc biệt hạng phổ thông cho hành trình từ Việt Nam đi Đông Nam Á dành cho khách lẻ mua vé tại phòng vé, đại lý, trang website của VN như sau:

Hành trình Loại giá Mức giá (USD)
Routings Fare Basis Net Fare (USD)
Hà Nội–Bangkok EAP2VNP 39
Hà Nội – Kula Lumpur EAP1VNP 50
Hà Nội – Singapore EAP2VNP 59
Hà Nội – Yangon EAP2VNP 50
HCM – Bangkok EAP2VNP 39
HCM – Kula Lumpur EAP1VNP 19
HCM – Singapore EAP2VNP 30
HCM – Jakarta EAP2VNP 90
Hiệu lực xuất vé Đến 31/03/2016
Issuing date To 31/03/2016
Hành trình khởi hành Đến 31/05/2016
Departure date To 31/05/2016
Thời gian không áp dụng: Có áp dụng, chi tiết theo biểu giáApplied, refer to faresheet VN160111V
Black out dates
Tích lũy điểm: Không
Miles Accumulate: No
Thay đổi đặt chỗ/ Thay đổi hành trình  (Reroute/ Rebook) Không được phép (Not Permitted)
Hoàn vé (Refund): Không được phép (Not Permitted)
Gia hạn vé (Extend): Không được phép (Not Permitted)
Số hiệu biểu giá (Tourcode): VN160111V_V1.0

Ghi chú (Notes)

–  Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác (Fare excludes taxes, fees, charges)